Ungdomsuddannelse

Her finder du fire beskrivelser af undervisningsforløb til ungdomsuddannelser (særligt HTX), som er udviklet og afprøvet i projekt Sundt Af-STEMt. Hvert forløb knytter sig til en af de fire cases. Beskrivelserne kan på den måde bruges som et inspirationskatalog for, hvordan casematerialerne kan bringes i spil i undervisningen.

Undervisningsforløb: Diabetes
Undervisningsforløb: Teknologi og Sundhed
Undervisningsforløb: Pandemi
Undervisningsforløb: Trafikuheld

Undervisningsforløb: Diabetes

Uddannelsesniveau

2.g

Fag og niveau

Matematik A og Bioteknologi A

Beskrivelse af undervisningsforløbet:

Titel

Diabetes Case

Formål

Eleverne skal efter forløbet kunne arbejde med case-baserede forløb, hvor de ud fra en case skal kunne lave en problemformulering. Slutproduktet er SO6 (Studieretningscase) - den store opgave i slutningen af 2.g. 

Indhold

Introduktion til projektet på HTX. Vejledning af grundskoleelever – herunder vidensdeling/formidling på HTX i grupper. Besøg på universitetet i forbindelse med indsamling af empiri. Rundvisning og information om STEM uddannelser.

Omfang

12 lektioner á 105 minutter 

Væsentligste arbejdsformer

Præsentation i grupper

Empiriske undersøgelser 

Materialer

Casen, vejledninger 

Evaluering/opsamling

Eleverne evaluerer de enkelte knudepunkter 

Lektionsoversigt:

1: Intro til projektetBåde i bioteknologi og i matematik bliver eleverne orienteret om projektet, der skal munde ud i deres studieretningscase SO6. Målet med projektet, nemlig at få flere elever (særligt piger) til at interessere sig for STEM i en sundhedskontekst, bliver præciseret.

2: Undervisning Matematik


En undervisningsgang i statistik for at gøre eleverne klar til at kunne hjælpe grundskoleeleverne på stationen med statistik ved knudepunkt 1.

3: Undervisning BiotekVejledning i forsøgsopsætning til knudepunkt 1.

4: Knudepunkt 1

(Folkeskole og HTX) 

Besøg på HTX fra folkeskolerne.

Gymnasieeleverne er inddelt i grupper, der sidder ved hver sin station. Grundskoleeleverne er ligeledes inddelt i grupper og går rundt til de enkelte stationer.


Program:

1. Fælles intro med aktivitet fra folkeskolen 

2. DNA og genetik. Smagstest, stamtavler.

3. Blodsukkermåling.

4. BMI og fedtprocent. Næringsstoffer.

5. Enzymer.

6. Statistik og præsentation af data.

7. Rundvisning på skolen.

8.   Frokost.

9.   Kahoot-quiz og afslutning.

Efterfølgende evaluering i klassen. 

5: Knudepunkt 2

(HTX og Universitet)

HTX-elever fra to klasser er på besøg på universitetet. Hver klasse er inddelt i 4 grupper.


Program:

 1. Velkomst

 2. Stationsarbejde i grupper:
  Armbøjninger ved vejecelle
  Sportssensor
  Robotkirurgi
  Køresimulator
  Rundvisning

 3. Frokost

 4. Databehandling


6: Undervisning Matematik


Der undervises i integralregning i 5 moduler, for at eleverne kan behandle data, som blev opsamlet på universitetet.

7: Evaluering


Evaluering af besøget på universitetet.


Undervisningsforløb: Teknologi og Sundhed

Uddannelsesniveau

Gymnasiet 2g

Fag og niveau

Matematik A, programmering B, teknologi A og design B

Beskrivelse af undervisningsforløbet:

Titel

Teknologi og Sundhed

Formål

Formålet er at arbejde caseorienteret med andre uddannelsesinstitutioner. 

Indhold

Case-beskrivelse, undervisning på egen skole og samarbejde samt indblik i, hvordan der arbejdes på andre uddannelsesinstitutioner. Fagligt fokus har været på idegenerering, produktudvikling og præsentationsformer. 

Omfang

33 lektioner á 60 minutter

Væsentligste arbejdsformer

Casearbejde, projektarbejde og gruppearbejde.

Materialer

Teknologi og Sundhed casen, teori om idegenerering og det materiale, eleverne har researchet sig frem til. https://code.org/educate/applab 

Evaluering/opsamling

Fælles opsamling på klassen.

Lektionsoversigt:

1

Introduktion til casen, projektet, STEM fagene og afklaring af interesse. 

2

1.knudepunkt på Universitetet: 

De universitetsstuderende faciliterede idegenerering for HTX-eleverne.  

3

Opsamling på erfaringer fra 1. knudepunkt og videre arbejde med casen og ideer.

4

Programmering/matematik: Introduktion til https://code.org/educate/applab

Teknologi/design: Gennemgang af alle de idégeneringsmetoder eleverne kender fra begge fag, samt en vurdering af metodernes styrker og svagheder.

5

Begge klasser: Begge HTX-klasser mødes og finder sammen i grupper på tværs af klasserne. Eleverne forbereder 2. knudepunkt, som skal bestå af en social ryste sammen-øvelse og et idégenereringsforløb for folkeskolerne. 

6

2. knudepunkt på HTX:

HTX-eleverne laver ryste sammen-øvelser med folkeskoleeleverne, faciliterer idegenereringsøvelser og viser rundt på skolen. 

7

Begge HTX-klasser: Evaluerer 2. knudepunkt og arbejder videre med egne projekter, både digitalt og fysisk. 

8

Begge HTX-klasser: Arbejder videre med egne projekter både digitalt og fysisk

9

Begge HTX-klasser: Arbejder videre med egne projekter både digitalt og fysisk

10

Begge HTX-klasser: Arbejder med at lave præsentationsmateriale (poster) til 3. Knudepunkt. 

11

3. knudepunkt på universitetet:

Der bliver afholdt fernisering og alle institutioner viser deres produkter/ideer frem. Alle grupper får en stand og skiftes til hhv. at gå rundt og se andre løsninger og præsentere deres egen. 

12

Begge HTX-klasser: Opsamling og evaluering af forløbet samt evaluering af interessen for STEM. 


Undervisningsforløb: Pandemi

Uddannelsesniveau

2.g

Fag og niveau

Matematik A og Bioteknologi A

Beskrivelse af undervisningsforløbet:

Titel / case

Pandemi-case

Formål

Eleverne skal efter forløbet kunne arbejde med case-baserede forløb, hvor de ud fra en case skal kunne formulere en problemformulering. Slutproduktet er SO6 - Studieretningscase - den store opgave i slutningen af 2.g

Indhold

Introduktion til projektet på HTX. Vejledning af grundskoleelever – herunder vidensdeling/formidling i 6 grupper. Samarbejde med universitetet i forbindelse med indsamling af empiri. Knudepunkterne foregik virtuelt grundet Covid-19.

Omfang

9 lektioner á 105 minutter

Væsentligste arbejdsformer

Præsentation i grupper.

Empiriske undersøgelser.

Materialer

Casen, vejledninger samt udarbejdet add-on materiale.

Evaluering/opsamling

Eleverne evaluerer de enkelte knudepunkter

Lektionsoversigt:

1. Intro til projektetAfdækning af kendskab til og interesse for STEM – inden præsentation og opstart af projektet. Casen bliver udleveret som forberedelse til knudepunkt 1.

Herefter præsenteres at STEM-projektet bliver udgangspunkt for studieretningscasen – SO6. Herunder formålet med første knudepunkt – ”Målinger på kroppen” - som skal bidrage med empiri til SO6-projektet. Klassen bliver præsenteret for en tilpasset udgave af casen med andre ”Add-Ons”, da de skal anvende den til udarbejdelse af en problemformulering. HTX-eleverne bliver opfordret til at tage godt imod eleverne fra grundskolen og vejlede dem ud fra den viden, de har som 2.g -elever. 

 

Inddeling af klassen i 6 grupper – tilfældigt sammensatte.


Knudepunkt 1:


Grundskole og HTX 


Marts 2021

Grundskoleelever præsenterer deres projekt for HTX-elever. HTX-elevernes rolle er at være faglige sparringspartnere for grundskoleeleverne. Knudepunktet blev afviklet virtuelt og foregik i 6 grupper.

 

Program:

 

5 min: De præsenterer sig for hinanden i gruppen.

5 min: Seden-elever laver deres præsentation og fremsætter deres sparringsønske.

15 min: OTG-elever snakker sammen i deres gruppe om, hvad de kan give af svar/feedback/hjælp.

35 min: Der gives feedback og evt. lidt mere supplerende snak om arbejdet fremadrettet.


Opmærksomhedspunkter:

I forhold til gruppedannelser er det væsentligt at have en nogenlunde ligelig fordeling af elever fra de to institutioner og have grupperne på plads i god tid inden knudepunktet, hvilket giver eleverne tryghed. Casen skal være det fælles udgangspunkt for elever fra de to institutioner. Ved virtuel afvikling er det vigtigt at forventningsafklare, at det virtuelle møde foregår efter den givne plan og at der er kameraer på i de enkelte grupperum.

Knudepunkt 2:


HTX og Universitet


April 2021

Knudepunktet blev afviklet ved at HTX-elever var fysisk til stede i grupper, hvor hver gruppe havde sit eget lokale. SDU-studerende var med virtuelt. Dagen startede med, at HTX-elever var på stationsarbejde på egen, hvor de skulle bruge viden fra både bioteknologi og matematik til at løse forskellige opgaver. Derefter fælles program for begge institutioner


Program

Kl. 08:30-10.30: Stationsarbejde (20 min per station)

Elever er inddelt i 5 grupper. Ved alle stationer skal indsamles data og tages billeder. 

Station 1: Måling af peakflow

Station 2: Spirometri ved brug af lommespirometer

Station 3: Ballon som model for lunger og respiration 

Station 4: Acceleration, hastighed og position 

Station 5: Indlæsning af data

Kl. 10:30 – 11:30: Universitetsstuderende og HTX-elever

De studerende faciliterer præsentation: Hvad er Velfærds- og sundhedsteknologi, samt hvordan lærer vi hinanden at kende. HTX præsenteres for sensoren.

Kl. 11:30 – 12:00: Frokost på institutionerne

Kl. 12:00 – 14:00: Øvelser i grupper.
De studerende hjælper HTX-eleverne og de laver forsøget sammen. 


Knudepunkt 3:

Grundskole / HTX


Maj 2021

Et afsluttende knudepunkt, hvor elever fra grundskolen præsenterer deres færdige projekt for enkelte HTX-elever virtuelt. To HTX-elever per grundskolegruppe.


Undervisningsforløb: Trafikuheld

Uddannelsesniveau

Gymnasiet 2.g

Fag og niveau

Kommunikation/It A og design B (matematik A, programmering B) 

Beskrivelse af undervisningsforløbet:

Titel

Trafik

Formål

Formålet med dette projekt er at arbejde caseorienteret med andre uddannelsesinstitutioner. 

Indhold

Case beskrivelse, undervisning på egen skole og samarbejde samt indblik i, hvordan der arbejdes på andre uddannelsesinstitutioner. Fagligt fokus har været på idegenerering, produktudvikling og præsentationsformer. 

Omfang

35 lektioner á 60 minutter

Væsentligste arbejdsformer

Casearbejde, projektarbejde og gruppearbejde

Materialer

Trafik-casen og dens addons, teori om idegenerering og det materiale eleverne har researchet sig frem til. Programmer eleverne bruger: Miro, Marvel-app og App-inventor.

Evaluering/opsamling

Fælles opsamling på klassen.

Lektionsoversigt:

1

Introduktion til casen, dens add-ons, STEM fagene og afklaring af interesse. Grupperne i klassen skal være dannet og eleverne skal have oprettet grupper i Miro. 

2

1.knudepunkt på universitetet eller HTX. 

Dagen starter med et inspirationsforedrag af en forsker. Herefter faciliteter de universitetsstuderende idegenerering for HTX-eleverne og folkeskoleeleverne.  

Design: Samler op på erfaringer fra 1. knudepunkt og arbejder videre med casen og de ideer, de fik. 

4

Kommunikation/IT: Arbejde med forskellige apps-genrer og analyse heraf ved hjælp af kommunikationsmodeller. 

5

Kommunikation/IT: Arbejde med app-udvikling, strukturdiagram og afsender/modtager forhold. 

6

Design:  Arbejde med moodboard og videre med ideudvikling. Eleverne forbereder sociale øvelser til 2. knudepunkt.

7

Kommunikation/IT: Arbejde med flowdiagram, dataindsamling og skitsering

8

2.knudepunkt på HTX:

Folkeskoleeleverne og HTX-eleverne laver sociale rystesammen-øvelser, præsenterer deres ideer for hinanden og arbejder videre med at produktudvikle. 

9

Design: Evaluerer 2. knudepunkt og arbejder videre med egne projekter både digitalt og fysisk.

10

Kommunikation/It: Eleverne arbejder med at gøre deres skitser færdig. Herefter skal det sættes op i Marvel App og testes i klassen. Eleverne laver tænke-højt-tests. 

11

Design: Arbejder med at lave præsentationsmateriale (poster eller video, hvis det er online) til 3. knudepunkt.

12

3. knudepunkt på universitetet:

Der bliver afholdt fernisering og alle institutioner viser deres produkter/ideer frem. Alle grupper får en stand og skiftes til hhv. at gå rundt og se andre løsninger og præsentere deres egen.

13

Opsamling og evaluering af forløbet samt interessen for STEM.