BAGGRUND: PROJEKTET SUNDT AF-STEMT


Unge skal klædes på, så de kan være med til at forme og udvikle fremtidens sundhedsvæsen. Med afsæt i cases fra sundhedsområdet og fokus på fremtidens sundhedsteknologi sigtede projektet SUNDT Af-STEMt derfor fra 2020-2022 mod at motivere unge til at uddanne sig inden for STEM-fagene: Science, Technology, Engineering og Mathematics. Projektet henvendte sig til hele uddannelseskæden. Grundskolelærere, gymnasielærere og universitetsundervisere har sammen med deres elever og studerende udviklet, afprøvet og implementeret fælles metoder til at arbejde med udvikling af sundhedsteknologi. Det er på den baggrund, at undervisningskonceptet STEM i Sundhed er vokset frem.

Baggrund

De mange teknologi- og vidensintensive virksomheder i Danmark oplever stor efterspørgsel på arbejdskraft med STEM-kompetencer. En EU-prognose forudser, at efterspørgslen vil øges både i Danmark og EU, så der i Danmark er 27,7 % flere ansat i STEM-job i år 2025 sammenlignet med år 2013 (Kilde: Does EU need more STEM graduates). Det gælder også inden for sundhedsområdet. Her forventer man et øget behov for arbejdskraft med STEM-kompetencer, eftersom et udfordret sundhedsvæsen har behov for at finde nye innovative teknologiske løsninger. Der er brug for, at flere unge mennesker ser værdien i at dygtiggøre sig inden for STEM-fag og oplever, at de på den måde yder et værdifuldt bidrag til løsningen af fremtidens sundhedsudfordringer.

Formål

Formålet med projekt Sundt Af-STEMt var, at flere unge på sigt gennemfører STEM-uddannelser og ser sundhedsområdet som inspiration for et kommende arbejdsliv. Projektet havde ligeledes fokus på at øge andelen af piger med STEM-kompetencer.

Målgruppe

Projektet henvendte sig til elever og studerende på tværs af hele uddannelseskæden - dvs. grundskole, ungdomsuddannelse og videregående uddannelse.

Konkret deltog elever fra Odense Tekniske Gymnasium (OTG), folkeskolerne Seden Skole og Risingskolen i Odense samt studerende fra bacheloruddannelsen i Sundheds- og Velfærdsteknologi på Syddansk Universitet (SDU).

Metoder og særlige fokusområder

Undervisningsforløbene i projektet tog udgangspunkt i fire til formålet udviklede cases, som alle belyser aktuelle sundhedsmæssige problematikker, hvor løsninger baseret på STEM-kompetencer kan bringes i spil. De fire cases lægger alle vægt på relevans og identifikation for projektets målgruppe – unge elever og studerende. En bærende tese i projektet var, at det højner unges motivation for STEM-fag, hvis anvendelsesmulighederne og den menneskelige værdi af kompetencerne er tydelig.

Et andet centralt greb i projektet var brugen af rollemodeller som løftestang for at fremme unges interesse for STEM-fag. Til dette formål har projektets knudepunkter været afgørende: Fællesaktiviteter på tværs af de deltagende folkeskoler, gymnasie og universitet. Ved knudepunkterne fik eleverne mulighed for at møde andre unge på et højere niveau end dem selv, blive præsenteret for et muligt næste uddannelsestrin og samarbejde på tværs om de fælles cases. På samme måde søgte projektet at øge andelen af piger, som vælger STEM-uddannelser, ved at bruge kvindelige rollemodeller som inspiration for piger på lavere uddannelsestrin.

Gennemgående var undervisningsforløb og fællesaktiviteter bygget op som projektarbejde med fokus på innovation og ideudvikling.

Nedenstående model beskriver projektets opbygning, formål og elementer.

Samarbejdspartnere og finansiering

Projektejer er Odense Tekniske Gymnasium. Projektet blev udført i samarbejde med folkeskolerne Seden Skole og Risingskolen i Odense, Syddansk Universitet og Syddansk Sundhedsinnovation. Projektet blev finansieret af Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

Forankring

Ved projektperiodens udløb har projektets parter indgået aftale om at fortsætte samarbejdet om at tilbyde valgfag og undervisningsforløb på baggrund af cases om sundhedsudfordringer, samt fortsat at arbejde med fællesaktiviteter på tværs af uddannelsestrin. Projektets kerneaktiviteter er dermed implementeret blandt projektdeltagerne.