Eksempler på forløb med knudepunkter

Her finder du to eksempler på, hvordan et undervisningsforløb kan tilrettelægges med tre knudepunkter - uanset hvilken case eller andet fælles materiale, undervisningen tager udgangspunkt i. Eksemplerne er baseret på to forløb på HTX i hhv. efterår og forår, men mange af elementerne er fælles for alle deltagende skoler på tværs af niveauer.

Eksempel på forløb med knudepunkter (HTX EFTERÅR)

Hvem

Hvad

Alle institutioner

Introducere til forløbet og læse casen godt igennem inden 1. knudepunkt.



Alle institutioner

1. knudepunkt (evt. på universitet): 

  • Foredrag med en ekspert på området

  • Introduktion til forskellige idégenereringsmetoder (evt. af SDU) til at komme videre med casen/problemstillingen

  • Hver institution skal have mulighed for at sidde for sig selv i egne grupper og arbejde videre med ideerne. 


Alle institutioner

Arbejder videre på ideerne hjemme på skolerne, hvor det er vigtigt at der bliver sat tid af til det. 


Fx grundskolen og gymnasiet

2.knudepunkt på HTX:

Arbejde med prototyper i skolens forskellige værksteder, hvor gymnasieeleverne starter med at præsentere folkeskolerne for materialer, programmer mm. 

Herefter arbejder skolerne i hver deres grupper men er koblet sammen i form af en mentorgruppe. 


Alle institutioner

Arbejder videre på ideerne hjemme på skolerne, hvor det er vigtigt at der bliver sat tid af til det. 

Alle institutioner skal lave en præsentationsposter og have den klar til 3. knudepunkt.


Alle institutioner evt. minus universitet.

3.knudepunkt (sted underordnet)

Fernisering på max to timer, hvor eleverne får lejlighed til at præsentere deres løsning, få feedback og høre andres løsninger. 



Eksempel på forløb med knudepunkter (HTX FORÅR)

Hvem

Hvad

Alle institutioner


Introducere til forløbet og læse casen godt igennem inden 1. knudepunkt. 


Gymnasie

På HTX anvendes hele STEM-projektet i forårssemesteret som en del af studieretningscasen, og dette præsenteres for eleverne i forbindelse med udlevering af case-materialet. Casen skal give eleverne en forforståelse, så de under vejledning kan afgrænse et problem, udarbejde en problemformulering og analysere og bearbejde denne empirisk og teoretisk. Dette er i fokus i hele forløbet.


Alle institutioner

1.knudepunkt (evt. på universitet): 

  • Foredrag med en ekspert på området

  • Introduktion til forskellige muligheder for at afgrænse et problem og lave problemformulering ud fra casen - med inspiration fra SDU-studerende.

  • Hver institution skal have mulighed for at arbejde med hver deres version af problemformuleringen med mulighed for at ”besøge” hinanden og få inspiration undervejs i processen.


Alle institutioner

Arbejder videre på problemformuleringerne hjemme på skolerne, hvor det er vigtigt at der bliver sat tid af til det. 


Fx folkeskolen og gymnasie

2.knudepunkt på HTX:

Folkeskoleeleverne besøger gymnasiet. De skal her præsenteres for eksperimentelt arbejde i laboratorier og andre opgaver fx udformet som stationsarbejde. Stationsarbejdet er en række aktiviteter, hvor folkeskoleeleverne i mindre grupper skal fysisk rundt på gymnasiet og løse opgaver i både laboratorier og andre værksteder/områder med hjælp fra gymnasieeleverne. Gymnasieeleverne starter med at præsentere folkeskoleeleverne for dagens program med tidsramme for de enkelte aktiviteter og herefter er gymnasieeleverne på den station de har ansvar for, hvor de tager imod og hjælper og formidler faglig viden til folkeskoleeleverne. Det er også muligt at folkeskolen står for nogle af stationerne.


Alle institutioner

Arbejder videre med casen/projektet hjemme på skolerne, hvor det er vigtigt at der bliver sat tid af til det. 


Fx gymnasie + universitet

3.knudepunkt (fx på universitetet)

Gymnasieelever besøger universitetet i forbindelse med at få empiri til deres projekt. De studerende præsenterer for gymnasieeleverne, som inddrages aktivt i at lave øvelser relateret til casen. Gymnasieeleverne arbejder videre med datamaterialet hjemme på skolen, og kan evt. tilknyttes en form for mentor på universitetet i denne proces. Produktet fra dette knudepunkt kunne være en naturvidenskabelig poster, som præsenteres på det afsluttende 4. knudepunkt.


Alle institutioner evt. minus universitet

4.knudepunkt (sted underordnet)

Fernisering på max to timer, hvor eleverne får lejlighed til at præsentere deres problemformulering og få feedback. 


Gymnasie

Gymnasieeleverne anvender STEM-projektets delelementer (problemformulering, empiri, feedback) i deres skriveproces, hvor de udarbejder den endelige studieretningscase.